Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aanmelding

1. Aanmelding bij Focus Sport vindt plaats via het document “Overeenkomst Focus Sport”.

2. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang zoals op de overeenkomst staat aangegeven en start altijd op de eerste dag van de maand.

 

Betalingsvoorwaarden

3. Het lidmaatschap dient altijd ter vooruitbetaling te worden voldaan.

4. Het inschrijfgeld bedraagt €17,50.

5. Betaling dient te geschieden middels automatische incasso.

6. Bij het niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering of welke reden dan ook, wordt het bedrag alsnog geïncasseerd.

7. Focus Sport behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Voor de lopende overeenkomstperiode worden de prijzen niet gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

 

Opschorting lidmaatschap

8.In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van het bedrijf het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van drie maanden, opgeschort worden. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander ter beoordeling van het bedrijf deugdelijk bewijs.

9. Opschorting van het lidmaatschap met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

10. De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de opschorting.

 

Beëindiging lidmaatschap

10. Het lidmaatschap geldt voor de overeengekomen overeenkomst periode. Het vroegtijdig beeindigen van het lidmaatschap is niet mogelijk tenzij er sprake is van artikel 8 (Opschorting lidmaatschap).

11. Het lid is verplicht om zich, tenminste 1 maand alvorens de overeenkomst afloopt, af te melden. Bij geen melding wordt automatisch het lidmaatschap verlengd voor onbepaalde tijd en is per maand opzegbaar.

12. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden middels een opzegbrief of per e-mail.

 

Openingstijden

13. Focus Sport is bevoegd om geheel of gedeeltelijk gesloten te zijn tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

14. Focus Sport behoudt zich het recht de roosters te alle tijde te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid

15. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en of – activiteiten bij Focus Sport, is geheel voor eigen risico van het lid. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

 

Huisregels

16. Het lid is bekend met de door het bedrijf gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in het bedrijf en via deze pagina en kunnen indien gewenst worden opgevraagd. Het lid is verplicht deze huisregels na te leven.

 

Lidmaatschap

17. Focus Sport kent verschillende soorten lidmaatschappen. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander persoon.